Vyhľadávanie > Príklady z praxe
189 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2019

Organizácia plánuje v rámci svojho systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS – Information Security Management System) klásť väčší dôraz na riadenie používateľských prístupov, najmä však privilegovaných prístupových práv. Aké sú praktické kroky pri správe a riadení privilegovaných prístupov? Na čo klásť dôraz v rámci celého životného cyklu privilegovaných prístupov?

Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2019

Firma – právnická osoba je v procese zahájenia zavádzania systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS – Information Security Management System). V rámci určovania vnútorných a vonkajších súvislostí vlastnej organizácie stojí pred problémom, ako danú problematiku uchopiť. Ako má spracovať požiadavku normy ISO/IEC 27001 definovanú ako súvislosti v organizácii (porozumenie interných a externých súvislostí organizácie)? Aké oblasti má vziať do úvahy a definovať ich pri identifikácii potrieb a očakávaní zainteresovaných strán?

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 28. 1. 2020

V rámci budovy má spoločnosť kamerový systém pri vchodoch/vjazdoch do budovy a vo výrobných priestoroch. Spoločnosť má splnené náležitosti podľa pôvodnej legislatívy.

Čo je potrebné zmeniť, upraviť či dopracovať podľa nariadenia od 28. 1. 2020?

Dátum publikácie: 19. 5. 2020
Autor: Ing. Peter Beňadik
Právny stav od: 1. 4. 2002

Podnikateľ má vo vlastníctve budovu, chce ju prenajať na drobnú strojársku výrobu. Čo je potrebné urobiť z pohľadu ochrany pred požiarmi pred realizovaním prenájmu?

Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA
Právny stav od: 1. 7. 2016

V podniku je prítomných 5 nebezpečných látok: izobutanol (3 t), etanol (33 t), bioetanol (1100 t), anilín (4,7 t), hydrazín (0,3 t). Spĺňa podnik podmienky pre zaradenie do príslušnej kategórie podľa zákona o haváriách?

Dátum publikácie: 6. 5. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 27. 12. 2019

Podnikateľov často trápi problematika správneho definovania odpadu, či ide o komunálny odpad alebo odpad z činnosti firmy, najmä ak má podobné vlastnosti. Áno, hranica medzi týmito odpadmi je veľmi tenká, a teda skúsime si to vysvetliť.

Ide o komunálny alebo „firemný“ odpad?

Dátum publikácie: 24. 4. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 22. 4. 2020

Čo má obsahovať oznam na dverách pri vstupe do otvorenej predajne v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR počas pandémie COVID-19?

Dátum publikácie: 23. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018

Pri opätovnom spustení výroby (pri dlhšej neprítomnosti na pracovisku) dáva zamestnávateľ zamestnancom vyplniť pri vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia, kontaktu s nakazenou osobou, osobou v karanténe atď.). Dotazník obsahuje osobné údaje meno, priezvisko, podpis zamestnanca.

S doložkou: Výslovne poukazujeme na to, že sa uplatňuje všeobecne platné vyhlásenie o ochrane údajov – GDPR. Keď už nebude spracúvanie údajov v rámci aktuálnej situácie potrebné, budú vaše údaje ihneď vymazané. Môže takýto dotazník používať?

Dátum publikácie: 20. 4. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2019

Organizácia má v pláne zaviesť systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS – Information Security Management System), keďže sa chce uchádzať o dodávky služieb potenciálnemu klientovi, ktorý zavedenie ISMS od dodávateľov vyžaduje. Nemá medzi pracovníkmi žiadnych odborníkov s praktickými ani teoretickými znalosťami či vedomosťami ohľadom ISMS a nemá so zavádzaním systémov riadenia žiadne skúsenosti. Zaujíma ich, akého odborníka majú zamestnať. Chcú si tiež urobiť základný prehľad, čo ich v rámci implementácie ISMS čaká. Ako zaviesť systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS)? Akého odborníka má ustanoviť do pozície pre riadenie bezpečnosti (ISMS) v spoločnosti?

Dátum publikácie: 20. 4. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2019

Firma – fyzická osoba, nedisponuje dostatočnými kapacitami ani zdrojmi na komplexné zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS – Information Security Management System). Vzhľadom na svoju činnosť sa však rozhodla, že implementuje tú oblasť bezpečnosti, ktorá je pre ňu najdôležitejšia, a to zachovanie prevádzkových činností v prípade vzniku kritickej, resp. havarijnej situácie. Rozhodla sa teda pre vlastnú bezpečnosť zaviesť plánovanie a riadenie kontinuity informačnej bezpečnosti vo svojej prevádzke. Zaujíma ju, ako sa k tejto téme postaviť a správne ju „uchopiť“. Ako implementovať požiadavku na zachovanie prevádzkových činností v prípade vzniku kritickej, resp. havarijnej situácie?

...

Partner