Vyhľadávanie > Príklady z praxe
196 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma je v procese zavádzania systému riadenia informačnej bezpečnosti. V časti venujúcej sa vyhodnoteniu výkonnosti nevie, ako sa má k tejto problematike postaviť. Ako má merať, monitorovať a analyzovať a vyhodnocovať svoj systém riadenia informačnej bezpečnosti? Aké praktické KPI (Key Performance Indicators), teda hlavné ukazovatele výkonnosti, má definovať, aby naplnila požiadavku normy ISO 27001 v kapitole 9 Vyhodnotenie výkonnosti?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Obchodná spoločnosť nakupuje výrobky od slovenských aj zahraničných dodávateľov. Kedy sú tieto výrobky považované za neobal? Aké konkrétne neobalové výrobky sa najčastejšie vyskytujú v praxi?

Dátum publikácie: 15. 7. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 30. 6. 2020

Firma plánuje vymeniť svoje počítače a notebooky ako celok. Na diskoch v týchto zariadeniach má však uložené citlivé informácie a dôverné firemné údaje. Zaujíma ju, ako prakticky zrealizovať bezpečnú likvidáciu informácií uložených na pamäťových diskoch umiestnených v odovzdávaných, resp. predávaných zariadeniach tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu údajov. Na čo všetko si má z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti dávať pozor? Čo by mala prakticky vykonať?

Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019

Právnická osoba zaoberajúca sa maloobchodom. Jediný odpad, ktorý vzniká spoločnosti, sú kartónové škatule, v ktorých im dodávatelia dodávajú tovar. Je spoločnosť výrobcom obalov a má povinnosti výrobcu obalov?

Dátum publikácie: 23. 6. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 9. 2014

Školenie BOZP zamestnancov, zástupcov zamestnancov a pod. môže vykonávať interný ABT. Ide o obsluhu zdvižnej brány skupiny Bf, obsluhu zdvíhacieho zariadenia zo zeme, viazača bremien, pojazdnej pracovnej plošiny, obsluhu VZV a pod. Je jasné, že na AOP je potrebné mať príslušné oprávnenia. Ide len o oboznamovanie podľa § 7 – podľa formulácie logicky vyplýva, že môže aj toto všetko robiť zamestnávateľom poverená osoba. Nachádza sa vo vyhláške č. 508/2009 Z. z. paragraf, ktorý hovorí, kto oboznamuje obsluhu uvedených vyhradených technických zariadení (okrem elektrikárov)?

Dátum publikácie: 11. 6. 2020
Autor: eMsec s.r.o., Ing. Peter Matej
Právny stav od: 1. 1. 2019

Organizácia realizuje veľa väčších aj menších prevodov finančných prostriedkov smerom od odberateľov aj smerom k dodávateľom, s ktorými komunikuje aj elektronicky.  Aké minimálne opatrenia je potrebné prijať (technické, procesné, personálne), aby sa minimalizovalo riziko zneužitia komunikácie medzi subjektmi? Na čo upozorniť pracovníkov, ktorí realizujú zmluvné a platobné vzťahy?

Dátum publikácie: 8. 6. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 12. 2017

Aké dokumenty by si mala pripraviť firma v prípade kontroly inšpektorátu práce zameranej na pracovné podmienky zamestnanca vo veku nad 50 rokov?

Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2019

Organizácia plánuje v rámci svojho systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS – Information Security Management System) klásť väčší dôraz na riadenie používateľských prístupov, najmä však privilegovaných prístupových práv. Aké sú praktické kroky pri správe a riadení privilegovaných prístupov? Na čo klásť dôraz v rámci celého životného cyklu privilegovaných prístupov?

Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2019

Firma – právnická osoba je v procese zahájenia zavádzania systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS – Information Security Management System). V rámci určovania vnútorných a vonkajších súvislostí vlastnej organizácie stojí pred problémom, ako danú problematiku uchopiť. Ako má spracovať požiadavku normy ISO/IEC 27001 definovanú ako súvislosti v organizácii (porozumenie interných a externých súvislostí organizácie)? Aké oblasti má vziať do úvahy a definovať ich pri identifikácii potrieb a očakávaní zainteresovaných strán?

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 28. 1. 2020

V rámci budovy má spoločnosť kamerový systém pri vchodoch/vjazdoch do budovy a vo výrobných priestoroch. Spoločnosť má splnené náležitosti podľa pôvodnej legislatívy.

Čo je potrebné zmeniť, upraviť či dopracovať podľa nariadenia od 28. 1. 2020?

...

Partner