Vyhľadávanie > Príklady z praxe
174 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zamestnávateľ má 5 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky na absolvovanie rekondičného pobytu (3. kategória, odpracovaná doba na danej pozícii...), ale i napriek tomu, že všetky náklady s pobytom spojené hradí zamestnávateľ, nikto z nich nechce rekondičný pobyt absolvovať. Môže to zamestnanec napríklad z rodinných dôvodov odmietnuť?

Dátum publikácie: 16. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže zamestnávateľ z dôvodu obavy z ohrozenia verejného zdravia (obavy zo šírenia koronavírusu) určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky v trvaní minimálne 14 dní nadväzujúcej na jeho 14 dňovú dovolenku strávenú v zahraničí? Je povinný uvedené rozhodnutie prerokovať so zástupcami zamestnancov?

Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je zamestnávateľ oprávnený použiť záznam z kamerového systému nainštalovaného v spoločnosti na pracovnoprávne účely, t. j. ako dôkaz porušenia pracovnej disciplíny a následné ukončenie pracovného pomeru zamestnanca? Na zázname je možné vidieť neistú chôdzu zamestnanca (tackanie sa), a to, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu potvrdili viacerí zamestnanci.

Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2006

Aká je periodicita lekárskej prehliadky zamestnancov pre zamestnancov zaradených v kategórii 2?

Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je povinnosť lekárskej prehliadky ohraničená počtom zamestnancov vo firme?

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Jeden zo zamestnancov spoločnosti požaduje zverejnenie osobných údajov ostatných zamestnancov z dôvodu, že cca trikrát ročne žiada vstup zamestnancov do iných spoločností a potrebuje poskytnúť dátumy narodenia, rodné čísla a adresu trvalého bydliska. Je možné poskytnúť tieto údaje?

Dátum publikácie: 31. 12. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Po akom čase je možný výmaz personálnych údajov (meno, priezvisko, adresa zamestnanca atď.), ak zamestnanec ukončil pracovný pomer? Ako dlho sa tieto údaje archivujú v informačnom systéme spoločnosti, ako je softvér na spracovanie miezd? Majú sa aj písomnosti v osobnom spise, ako prihláška do SP či dotazník po určitom čase (po skončení PP) skartovať a ako dlho sa archivujú? Aké údaje by nemal zamestnanec v osobnom dotazníku uvádzať?

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zamestnávateľ chce prijať zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti na dva mesiace na pomocné práce na stavbe. Musí aj uvedený dohodár absolvovať vstupnú lekársku prehliadku?

Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ chce dať deťom zamestnancov odmenu za vysvedčenie. Podmienka je priemer do 2,5 a z toho dôvodu sa musí predložiť kópia vysvedčenia. Kópie sa musia odložiť. Neporuším sa tým GDPR?

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zákonník práce v § 91 ods. 6 definuje prestávku poskytovanú z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Táto prestávka sa započítava do pracovného času a zamestnancovi za ňu náhrada mzdy patrí. Z akých dôvodov sa takéto „bezpečnostné“ prestávky poskytujú? Čo musí byť splnené, aby sa takáto prestávka poskytla a kto takéto prestávky určuje, nariaďuje, kto má na takúto prestávku nárok?

...

Partner