267 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 29. 1. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 19. 12. 2017

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára  obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich  látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych  ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., Martin Flodr
Právny stav od: 1. 12. 2019

Aké sú možnosti ochrany objektu pomocou elektrických zabezpečovacích a tiesňových poplachových systémov? Kto a ako by mal správne vyhodnotiť spustený poplach? Máte právo proti narušiteľom zasiahnuť?  Je to dobrý nápad? Čo je potrebné si uvedomiť? Odpoveď na tieto a ďalšie otázky si môžete prečítať v nasledovnom článku.

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Mária Rusnačík Krempaská
Právny stav od: 1. 9. 2015

Prečo je potrebné vykonávať protipožiarne preventívne prehliadky a dodržiavať stanovené lehoty? Vykonávaním prehliadok a dodržiavaním stanovených lehôt neplníme len zákonné ustanovenia, ale hlavne chránime náš majetok, prostredie a v neposlednom rade osoby, ktoré sa v objektoch alebo na pracoviskách nachádzajú.

Dátum publikácie: 21. 1. 2020
Autor: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Využívanie služieb súkromnej bezpečnostnej služby komerčnou firmou vo väčšine prípadov znamená i zabezpečenie stráženia vchodu do budovy, areálu alebo pracoviska (t. j. chráneného objektu) a zabránenie vstupu nepovolaným osobám. Táto na prvý pohľad bezproblémová agenda však môže naraziť na problém v prípade, ak vlastníkom nehnuteľností, na ktorých vykonáva komerčná firma – podnikateľ podnikateľskú činnosť, nie je samotný podnikateľ, ale tretia osoba, alebo v prípade, ak majú do chráneného objektu prístup viaceré firmy.

Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2020

Kedy vznikne z materiálu odpad a kedy z odpadu surovina? Aké legislatívne povinnosti musia byť v procese výroby „ODPAD, SUROVINA“ splnené? To, či daná vec alebo látka je odpadom, závisí od individuálneho uváženia konkrétnej osoby, resp. ak to od držiteľa odpadu vyžaduje právny predpis.

Dátum publikácie: 16. 1. 2020
Autor: Bc. Michal Pecek
Právny stav od: 1. 6. 2015

Značky sú považované za súčasť nášho pracovného života a mnohokrát nám dokonca môžu pomôcť predísť pracovnému úrazu alebo prípadne zachrániť nejeden ľudský život.Všetky bezpečnostné označenia, ktoré sa na pracovisku vyskytujú, môžu viesť ku skvalitneniu pracovného prostredia a taktiež nám to môže slúžiť ako prevencia, ktorá prispieva k znižovaniu úrazovosti na pracovisku. V tomto článku sa zameriame na bližšie špecifikácie týkajúce sa bezpečnostného označenia na pracovisku.

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 27. 12. 2019

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2019 do 28. februára 2020, spôsob vypĺňania tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2019?

Dátum publikácie: 13. 1. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019

Článok je určený pre podnikateľov v chemickom priemysle, ale aj pre niektorých podnikateľov v oblasti energetiky, spracovania a výroby kovov, nerastov, nakladania s odpadom a ďalších, napríklad výroba buničiny, papiera a lepenky, výroba kožušín, koží, bitúnky, hydinárne, ošipárne, všetky činnosti, ktoré spadajú pod integrované povolenie.

Dátum publikácie: 7. 1. 2020
Autor: Ing. Ivan Makatura
Právny stav od: 1. 1. 2019

Najmä v komerčnej sfére je v posledných rokoch typicky zaužívaný taký model procesov, pri ktorom mnohé činnosti, ktoré podniky nepovažujú za svoj hlavný predmet podnikania (tzv. „core biznis“), presunú na sieť dodávateľov. Tento model sa nazýva „outsourcing“. Organizácie týmto spôsobom odčlenia podporné a vedľajšie aktivity a sústredia sa len na tie výkony, v ktorých sa samy cítia byť silné. Úvahy o ekonomickej a procesnej efektivite tohto prístupu ponecháme na ekonómov. Podstatné je, že outsourcing a všeobecne akákoľvek dodávka tovarov a služieb, ktorá sa týka informačných aktív, predstavuje z hľadiska informačnej bezpečnosti nový typ rizika, s ktorým je potrebné sa vyrovnať.

Dátum publikácie: 3. 1. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018

Súhlas so spracúvaním osobných údajov predstavuje jeden z najčastejšie využívaných právnych základov. Napriek tejto skutočnosti sa v praxi často stretávame s nesprávnymi súhlasmi, či už kvôli zlej formulácii, nesprávnym právnym základom alebo chýbajúcim informáciám. Ako by mal správny súhlas vyzerať a čo by v ňom nemalo chýbať?

...

Partner