50 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2021

Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napr. v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa sa údaje o nákupe a predaji odpadu, resp. jeho sprostredkovaní zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje podľa možnosti zodpovedná osoba, resp. osoba vedúca evidencie odpadov.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov. 

Právny stav od: 1. 1. 2021

Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Do ohlásenia sa požadované údaje zapisujú raz za kalendárny rok po jeho skončení a za všetky prevádzky výrobcu obalov sumárne.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky do 28. februára nasledujúceho roka. Ohlásenia sa uchovávajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu podľa prílohy č. 17a v rozsahu údajov na jej vypracovanie. Evidencia sa zasiela v elektronickej podobe vo formáte „.xls“ ministerstvu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok spolu so správou o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok.

Právny stav od: 15. 11. 2020

Spracovateľ starých vozidiel je povinný vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a jeden exemplár odovzdať osobe, od ktorej staré vozidlo prevzal; uvedená povinnosť sa neuplatní, ak staré vozidlo preberá od osoby oprávnenej na zber starých vozidiel.

Právny stav od: 4. 5. 2020

Od prevádzkovateľa máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov ak: ste u prevádzkovateľa napadli správnosť osobných údajov; spracúvanie, ktoré prevádzkovateľ vykonáva je protizákonné a namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; ak ste využili právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem.

Právny stav od: 4. 5. 2020

Od prevádzkovateľa máte právo žiadať opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.