48 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Právny stav do: 31. 7. 2019

Zamestnávatelia majú v zmysle platnej legislatívy ustanovenú povinnosť na svojich pracoviskách vykonať posúdenie, či nebola prekročená únosná tepelná záťaž zamestnancov. Dlhodobejší výkon práce v prostredí, kde existuje ohrozenie teplom alebo chladom, si vyžaduje, aby zamestnávateľ organizoval výkon práce tak, aby eliminoval ich pôsobenie.

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Právny stav do: 31. 7. 2019

Poškodenie zdravia súvisiace s nadmernou záťažou teplom sa považuje za ochorenie súvisiace s prácou, nie za chorobu z povolania.

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Právny stav do: 31. 7. 2019

Zamestnávateľ musí zabezpečiť pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekročená prípustná záťaž chladom, t. j. aby neboli prekročené minimálne hodnoty prípustnej operatívnej teploty podľa vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z.

Dátum publikácie: 2. 3. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2018
Právny stav do: 24. 5. 2018

Fotografia fyzickej osoby je považovaná za osobný údaj, ktorého používanie je možné iba pri splnení určitých pravidiel. Nie je možné ju používať či spracúvať bez toho, že by to nebolo ošetrené.

Dátum publikácie: 5. 9. 2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 24. 5. 2018

Zamestnávateľ je, v súvislosti so vznikom pracovného pomeru, povinný plniť aj iné povinnosti v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú: prihlásiť zamestnancov do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a na daňovom úrade a tiež povinnosti vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k lekárskym preventívnym prehliadkam, k ochrane osobných údajov, k zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím či k úhradám koncesionárskych poplatkov.

Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Autor: Ing. Miroslav Mačuha, Ing. Ľuboslava Minková, JUDr. Igor Hvojník, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Každé pracovisko je potrebné posúdiť z hľadiska miery pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zdravotný stav zamestnancov, ako aj prevencie poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Výsledkom posúdenia je kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, t. j. zaradenie prác do kategórií 1, 2, 3 a 4. Kategorizáciu všetkých vykonávaných prác na konkrétnom pracovisku je povinný zabezpečiť zamestnávateľ.

Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Autor: Ing. Miroslav Mačuha, Ing. Ľuboslava Minková, JUDr. Igor Hvojník, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Každé pracovisko je potrebné posúdiť z hľadiska miery pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zdravotný stav zamestnancov, ako aj prevencie poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Výsledkom posúdenia je kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, t. j. zaradenie prác do kategórií 1, 2, 3 a 4. Kategorizáciu všetkých vykonávaných prác na konkrétnom pracovisku je povinný zabezpečiť zamestnávateľ.

Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Autor: Ing. Miroslav Mačuha, Ing. Ľuboslava Minková, JUDr. Igor Hvojník, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Každé pracovisko je potrebné posúdiť z hľadiska miery pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zdravotný stav zamestnancov, ako aj prevencie poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Výsledkom posúdenia je kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, t. j. zaradenie prác do kategórií 1, 2, 3 a 4. Kategorizáciu všetkých vykonávaných prác na konkrétnom pracovisku je povinný zabezpečiť zamestnávateľ.

Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Autor: Ing. Miroslav Mačuha, Ing. Ľuboslava Minková, JUDr. Igor Hvojník, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Kategória práce (§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.) sa určuje podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov – práce sa podľa týchto kritérií zaraďujú do prvej kategórie, druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.

Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Autor: Ing. Miroslav Mačuha, Ing. Ľuboslava Minková, JUDr. Igor Hvojník, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

V súlade dobrými mravmi a platným právnym stavom musí každý zamestnávateľ prinajmenšom akceptovať [§ 6 ods. 1 písm. a) zákona o BOZP] opatrenia na zaistenie BOZP upravené Zákonníkom práce, zákonom o BOZP, zákonom č. 355/2007 Z. z., príslušnými nariadeniami vlády SR a vyhláškami (pozri ich prehľad v prílohe).

Partner