37 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2019

Je nutné nahlásiť zodpovednú osobu na úrad opätovne, ak už ju prevádzkovateľ má nahlásenú doteraz?

Dátum publikácie: 17. 4. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2019

Aké nové povinnosti vyplývajú pre príspevkovú organizáciu mesta z titulu GDPR 2018?

Dátum publikácie: 4. 11. 2016
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 4. 2002
Právny stav do: 30. 4. 2018

Ako často má zamestnávateľ poslať zamestnanca na preventívnu prehliadku – nočná práca, ak prácu vykonáva len občas, napríklad 5x v roku? Ide o pracovníčky školskej jedálne, ktoré zabezpečujú stravu na svadbách alebo stužkových – párkrát v roku.

Dátum publikácie: 21. 9. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 1. 12. 2017

Je zamestnávateľ povinný preplatiť zamestnancovi lekársku prehliadku – napr. vstupnú? Je možné, aby zamestnávateľ stanovil výšku preplácanej sumy?

Dátum publikácie: 5. 8. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 30. 6. 2018

Zamestnávateľ chce uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na rozvoz tovaru. V dohode bude stanovené, že zamestnanec nebude poberať odmenu za prácu, ale budú mu vyplácané cestovné náhrady. Môže sa uzatvoriť takáto dohoda s nulovou odmenou?

Dátum publikácie: 30. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

Je povinnosťou strednej školy mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu?

Dátum publikácie: 19. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2006
Právny stav do: 1. 12. 2017

Musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu každý jeden zamestnávateľ bez ohľadu na rizikovú kategóriu a aj s. r. o., ktorá má ako jediného zamestnanca konateľa?

Dátum publikácie: 19. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

Musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu firma s minimálnym zdravotným rizikom?

Dátum publikácie: 12. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

Spoločnosť zamestnáva 3 zamestnancov (2 ATP, 1 skladník) a sú zaradení v 1. a 2. pracovnej kategórii. Spoločnosť ponúka služby v oblasti špecializovaných stavebných prác, ktoré zabezpečuje dodávateľsky.

Zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov vykonávajúcich bezpečnostnotechnickú službu alebo pracovnú zdravotnú službu.

Výchovu a vzdelávanie zamestnancov si zamestnávateľ zabezpečuje dodávateľsky 1x za 2 roky.

1. Je zamestnávateľ aj napriek tomu povinný zabezpečiť napr. dodávateľsky bezpečnostnotechnickú službu v zmysle § 21 zákona č. 124/2006 Z. z.?

2. Zákonom č. 204/2014 Z. z. sa menil a upravil zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kde sa upravili povinnosti so zabezpečením zdravotného dohľadu. Musí zamestnávateľ zabezpečiť dodávateľsky pracovnú zdravotnú službu (PZS)? Môže zdravotný dohľad, resp. úlohy PZS vykonávať zmluvne zabezpečený autorizovaný bezpečnostný technik? Musí mať zamestnávateľ vypracovaný zdravotno-hygienický audit pracoviska?

3. Môže u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie, posúdiť zdravotnú spôsobilosť na prácu aj všeobecný lekár zamestnanca?

Dátum publikácie: 12. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

Musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu spoločnosť s r. o. – zamestnávateľ, ktorý má ako jediného zamestnanca konateľa?

Partner