Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
41 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 27. 6. 2021

Spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podlieha určitým pravidlám. Článok 28 nariadenia GDPR pripúšťa, že zmluva alebo iný právny akt sa môže vcelku alebo sčasti zakladať na štandardných zmluvných doložkách. Práve štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi podľa čl. 28 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov prijala Európska komisia 4. júna 2021.

Autor: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 2. 2021

Poskytovanie detektívnych služieb upravuje zákon o súkromnej bezpečnosti. Detektívna služba je hľadanie osoby, hľadanie majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Právny stav od: 23. 1. 2021

Zmluva o zabezpečení testovania na COVID-19 používaná organizáciami v praxi. Tento vzor je pre zamestnávateľov, ktorí chcú zabezpečovať vykonávanie testovania svojich zamestnancov a nespĺňajú podmienku, že súčet ich zamestnancov alebo zamestnancov pre tento účel vytvorenej skupiny bude predstavovať 250 a viac zamestnancov. Vzor je používaný subjektmi, ktoré už testovanie vykonávajú na dobrovoľnej báze dlhšie.

Autor: Mgr. Jana Kochan
Právny stav od: 1. 6. 2020

Poskytovanie technických služieb v oblasti bezpečnosti majetku a osôb upravuje zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti sa technickou službou rozumie projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. 

Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 29. 1. 2020

Informačná povinnosť prevádzkovateľa patrí medzi jednu zo základných povinností prevádzkovateľa. Rovnako, dotknuté osoby majú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo byť informované o tom, kto a ako spracúva ich osobné údaje. V európskych právnych predpisoch o ochrane údajov je už pomerne dlho zakomponované, že dotknuté osoby by si mali byť vedomé skutočnosti, že určitý priestor je monitorovaný kamerovým informačným systémom (vzor 1. a 2. vrstvy).

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu.

Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2019

Najčastejšie podávané žiadosti o súhlasy podľa § 97 zákona o odpadoch: zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne; zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné; odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti priznáva oznamovateľovi na základe žiadosti ochranu. Na to, aby oznamovateľovi bola poskytnutá ochrana, musí podať kvalifikované oznámenie. Pri kvalifikovanom oznámení prokurátor uzná podiel oznamovateľa na objasňovaní závažnej protispoločenskej činnosti, ale jeho identita pred zamestnávateľom nebude odhalená. Podanie žiadosti o poskytnutie ochrany je výlučným právom zamestnanca, ktorý podal kvalifikované oznámenie, a toto právo môže zamestnanec realizovať v ktoromkoľvek štádiu trestného konania, čiže aj v konaní pred súdom, ktorý koná vo veci súvisiacej s trestným oznámením, svedeckou výpoveďou alebo dôkazom predloženým zamestnancom.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti definovaný v ust. § 2 písm. a) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže namiesto ochrany podľa § 7 uvedeného zákona požiadať prokurátora o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie. Vydaním potvrdenia o tom, že oznamovateľ urobil kvalifikované oznámenie, prokurátor uzná oznamovateľov podiel na objasňovaní závažnej protispoločenskej činnosti.

Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zaslanie obchodnej ponuky inej spoločnosti podlieha ochrane zákona o reklame. V zmysle zákona musí prevádzkovateľ disponovať súhlasom užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy. Ako by mala vyzerať žiadosť o udelenie takého súhlasu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.