Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
34 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Jana Kochan
Právny stav od: 1. 6. 2020

Poskytovanie technických služieb v oblasti bezpečnosti majetku a osôb upravuje zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti sa technickou službou rozumie projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. 

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu.

Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2019

Najčastejšie podávané žiadosti o súhlasy podľa § 97 zákona o odpadoch: zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne; zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné; odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti priznáva oznamovateľovi na základe žiadosti ochranu. Na to, aby oznamovateľovi bola poskytnutá ochrana, musí podať kvalifikované oznámenie. Pri kvalifikovanom oznámení prokurátor uzná podiel oznamovateľa na objasňovaní závažnej protispoločenskej činnosti, ale jeho identita pred zamestnávateľom nebude odhalená. Podanie žiadosti o poskytnutie ochrany je výlučným právom zamestnanca, ktorý podal kvalifikované oznámenie, a toto právo môže zamestnanec realizovať v ktoromkoľvek štádiu trestného konania, čiže aj v konaní pred súdom, ktorý koná vo veci súvisiacej s trestným oznámením, svedeckou výpoveďou alebo dôkazom predloženým zamestnancom.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti definovaný v ust. § 2 písm. a) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže namiesto ochrany podľa § 7 uvedeného zákona požiadať prokurátora o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie. Vydaním potvrdenia o tom, že oznamovateľ urobil kvalifikované oznámenie, prokurátor uzná oznamovateľov podiel na objasňovaní závažnej protispoločenskej činnosti.

Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zaslanie obchodnej ponuky inej spoločnosti podlieha ochrane zákona o reklame. V zmysle zákona musí prevádzkovateľ disponovať súhlasom užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy. Ako by mala vyzerať žiadosť o udelenie takého súhlasu?

Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zmluva/dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA – Service Level Agreement) je dokument, ktorého zmyslom je čo najpresnejšie definovať spôsob, rozsah, úroveň, kvalitu, časové intervaly, intenzitu a postupy v rôznych situáciách plnenia konkrétnej poskytovanej služby, v praxi najmä v oblasti informačných technológií (IT). SLA okrem iného popisuje spôsob riešenia podpory zákazníkov, definuje komunikačné kanály medzi zákazníkom a dodávateľom, určuje spôsob riešenia havarijných situácií, ako aj rýchlosť reakcie a procesy pri odstraňovaní problémov, porúch, bezpečnostných incidentov alebo chýb.

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová, Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Od 1. 9. 2007 môžu vznikať pracovnoprávne vzťahy aj na základe dohody o pracovnej činnosti. Obligatórnymi náležitosťami dohody sú: druh práce, odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba na ktorú sa dohoda uzatvára. Pracovný čas je obmedzený na 10 hodín týždenne. Dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.

Autor: JUDr. Peter Vachan, Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Dohodou o brigádnickej práci študentov vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a osobou, ktorá ma status študenta. Náležitosti dohody sú upravené v § 227 a nasl. Zákonníka práce.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Prevádzkovateľ má povinnosť evidovať každé porušenie zabezpečenia osobných údajov a viesť k nemu príslušnú dokumentáciu. Náležitosti internej dokumentácie sú rovnaké ako náležitosti oznámenia porušenia ochrany osobných údajov Úradu.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.