Odborne spôsobilé osoby

Bezpečnostnotechnická služba - § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Bezpečnostný technik - § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Autorizovaný bezpečnostný technik - § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Pracovná zdravotná služba - § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Odborne spôsobilé osoby (revízny technik, elektrotechnik,...) - § 15 - § 25 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

A ďalšie

 

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami

Funkcie

Partner