Školenia ochrany pred požiarmi

 
 

Školenie o ochrane pred požiarmi upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Obsahom školenia zamestnancov je najmä:

 • oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
 • výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,
 • oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
 • spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo vo fyzickej osobe-podnikateľovi a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.

Pozn.: Ako zamestnanci sa školia aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.

Obsah školenia pre vedúcich zametnancov sa rozširuje o oboznámenie sa s osobitnými predpismi, s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa a so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi za pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Obsah školenia pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase sa rozširuje najmä o dôkladné oboznámenie s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc, rozmiestnením a so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia, rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním, s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov, ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.

Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva:

 • raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmi zabezpečí právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vzniku zamestnaneckého pomeru.

Odbornú prípravu zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok tvorí teoretická časť a praktická časť.

 • Teoretická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska je zameraná najmä na oboznámenie sa s úlohami tejto hliadky, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracovisku, s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi na pracovisku, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci.
 • Praktická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, požiarnotechnických zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie a so súčinnosťou s hasičskou jednotkou.
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska sa vykonáva raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.
 • Teoretická časť odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky je zameraná najmä na oboznámenie sa s pokynmi vydanými štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo zodpovedným vedúcim fyzickej osoby-podnikateľa.
 • Praktická časť odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva rovnako ako pri protipožiarnych hliadkach pracovísk s prihliadnutím na podujatie alebo činnosť, na ktorú je protipožiarna asistenčná hliadka zriadená.
 • Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu. Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú bude protipožiarna asistenčná hliadka činnosť vykonávať.

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.