Civilná ochrana

 
 

Civilná ochrana

 

Povinnosti právnických a fyzických osôb podľa § 16 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva (ďalej len CO)

Podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok, sú povinní riešiť najmä ochranu svojich zamestnancov a osôb, ktoré môžu ohroziť, plniť si povinnosti a spolupracovať s okresným úradom a obcami, zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany, príp. havarijného plánu podľa osobitných predpisov a tento plán precvičiť aspoň raz za tri roky, z rozhodnutia okresného úradu, príp. svojho rozhodnutia zriadiť CO, zabezpečovať jej akcieschopnosť a prevádzkyschopnosť zariadenia CO, zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti podľa druhu nebezpečnej látky, ktorou môžu ohroziť život alebo zdravie a ďalšie. Ďalej sú povinní pred začatím výstavby alebo rekonštrukcie systému varovania a vyrozumenia predložiť ministerstvu vnútra na schválenie projekt jeho výstavby alebo rekonštrukcie.

Ostatní podnikatelia, ktorí nespadajú do vyššie uvedenej skupiny, majú menej povinností najmä smerom k okresnému úradu a obciam, zoznam ich povinností môžete nájsť v § 16 ods. 2.

Ďalšou dôležitou skupinou sú prevádzkovatelia dopravných prostriedkov, zdravotníckych zariadení a prostriedkov alebo vývarovní, zásobovacích a stravovacích zariadení, ktorí sú povinní na požiadanie okresného úradu alebo obce sa podieľať na vypracúvaní a plnení plánov dopravného, zdravotníckeho alebo zásobovacieho zabezpečenia evakuácie.

Prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania sú povinní bezplatne poskytnúť nevyhnutný čas na odvysielanie informácií civilnej ochrany na požiadanie ministerstva vnútra, okresného úradu alebo obce.

Prevádzkovatelia vodných stavieb, ako aj vlastníci alebo prevádzkovatelia energetickej, tepelnej, vodárenskej, kanalizačnej siete alebo sústavy majú svoje špecifické povinnosti.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré vyrábajú a skladujú nebezpečné látky alebo manipulujú s nebezpečnými látkami a tým ohrozujú život, zdravie alebo majetok, sú povinné na vlastné náklady zabezpečiť systém monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území a trvale ho udržiavať v prevádzke.

Prevádzkovatelia zariadení určených na ubytovanie alebo ktoré umožňujú dočasný pobyt osôb sú povinní na vyzvanie obce podieľať sa na vypracúvaní plánu ubytovania evakuovaných osôb v obci a po vyhlásení evakuácie zabezpečiť umiestnenie plánom určeného počtu evakuovaných osôb.

Podnikatelia sú pre potreby evakuácie povinní poskytnúť obciam a okresným úradom, na ktorých území pôsobia, údaje o druhoch a počtoch zvierat, ktoré vlastnia.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
 • 303/1996 Z. z. Vyhláška na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu
 • 129/2002 Z. z. Zákon o integrovanom záchrannom systéme
 • 387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 • 533/2006 Z. z. Vyhláška o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
 • 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
 • 261/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah povodňových plánov a postup schvaľovania
 • 419/2010 Z. z. Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
 • 7/2012 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
 • 328/2012 Z. z. Vyhláška o evakuácii
 • 128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
 • 198/2015 Z. z. Vyhláška o prevencii závažných priemyselných havárií

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.