IPKZ, posudzovanie vplyvov na ŽP

 
 

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (Integrated Pollution Prevention and Control)

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (Integrated Pollution Prevention and Control) je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný orgán, ktorý vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly životného prostredia (ďalej IPKZ).

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA - Environmental Impact Assessment)

Vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.

Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je najmä:

  1. včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,
  2. zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
  3. objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
  4. určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
  5. získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
  • 245/2003 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
  • 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  • 113/2006 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • 11/2016 Z. z. Vyhláška o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.