Stavby, priestory

banner_375x250px01_low

Navrhovanie a zhotovenie stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Problematiku navrhovania a zhotovenia stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS) upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a príslušné slovenské technické normy.

Navrhovanie (riešenie PBS v projektovej dokumentácii stavby) následne upravuje z hľadiska obsahu vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, ktorá v prílohe č. 7 ustanovuje obsah riešenia PBS, ktoré spracováva špecialista požiarnej ochrany.

Zhotovovanie stavieb z hľadiska PBS a osvedčenie zhotovených požiarnych konštrukcií upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. v § 8, § 9prílohe č. 3.

 

Špecifické priestory:

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami

 

 

Funkcie

Partner