Ochrana pred požiarmi

 
 

appo_370x250

Ochrana pred požiarmi

 

Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej štatutárny orgán a k ich realizácii je potrebná osoba s odbornou spôsobilosťou alebo osobitným oprávnením.

Vlastník (správca) nehnuteľností, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom o zabezpečení týchto úloh inak.

Základné povinnosti podnikateľa podľa zákona o ochrane pred požiarmi:

  • predchádzať vzniku požiarov v objektoch a priestoroch (§ 4

Ľudskou rečou je potrebné sa zamerať na preventívne protipožiarne prehliadky, odstraňovať nedostatky, ďalej zamerať sa na miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (tieto náležite označiť), nezabudnúť na opatrenia pri podujatiach, pravidelne školiť zamestnancov a osoby zdržujúce sa vo vašich objektoch, vypracúvať a aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi, prevádzkovať bezpečné technické zariadenia a technologické zariadenia, pri výrobe určovať a mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a látok a zásady ich bezpečného používania a skladovania, zabezpečiť, aby celý proces výstavby a následného užívania (zmeny užívania) budov bol v súlade s požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti, zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov, bezpečne inštalovať a prevádzkovať palivové spotrebiče, zabezpečiť bezpečnosť pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami.

  • zabezpečiť podmienky na účinné zdolávanie požiarov (§ 5)

Pre zdolávanie požiarov je potrebné obstarať, inštalovať a udržiavať v akcieschopnom stave vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky a pod. Tieto kontrolovať a udržiavať osobou s odbornou spôsobilosťou. Tam, kde to vyžaduje zákon, viesť, aktualizovať a uchovávať príslušnú dokumentáciu. Pozn.: Nezabudnúť na aktualizáciu najmä pri zmene účelu užívania. Ďalej je potrebné označiť a udržovať voľné únikové a zásahové cesty, východy, prístupy, ako aj prístupy k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam, strpieť signalizačné alebo poplachové zariadenie, udržovať dostatočné zdroje vody na hasenie požiarov, vykonávať cvičné požiarne poplachy podľa zákona, zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov, zriadiť protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu, oznámiť každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní, poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.