Úrad verejného zdravotníctva

 
 

Pre úrady verejného zdravotníctva sa v bežnej praxi často používa označenie „Hygiena“.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 • riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky,
 • je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
 • kompetencie a pôsobnosť úradov na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 až § 7 zákona č. 355/2007 Z. z.

Odborná činnosť na odboroch preventívneho pracovného lekárstva úradov je zameraná na:

 • výkon štátneho zdravotného dozoru,
 • prípravu podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov do prevádzky,
 • posudzovanie tzv. chránených pracovísk pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 • hodnotenie tepelnej záťaže zamestnancov a následné odporučenie optimálnej náhrady tekutín,
 • posudzovanie podmienok práce a fyzickej pracovnej záťaže pri podozrení na chorobu z povolania,
 • realizáciu programov a projektov na ochranu zdravia,
 • konzultácie a poradenstvo pri aplikácii legislatívnych úprav do praxe,
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby,
 • hodnotenie faktorov pracovného prostredia,
 • hodnotenie expozície a zdravotného rizika,
 • organizáciu a zabezpečenie školiacich akcií týkajúcich sa problematiky veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov, toxikológie, ochrany a bezpečnosti pri práci,
 • schvaľovanie prevádzkových poriadkov,
 • stanoviská pre posudzovanie vplyvov pracovného prostredia na životné prostredie,
 • poradenskú a konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby k problematike nebezpečných chemických faktorov,
 • stanoviská pre zamestnávateľov týkajúce sa rizikových prác, preventívnych prehliadok,
 • posudzovanie vplyvu pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,
 • prípravu osvetových materiálov.

Vybrané správne delikty podnikateľov:

 • neminimalizuje expozície zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia,
 • v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou nezabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku z expozície faktorom práce a pracovného prostredia s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika, nezabezpečí aktualizáciu posudku raz ročne pre 3. a 4. kategóriu a raz za rok a pol pre 2. kategóriu,
 • neuchováva lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, 20 rokov od skončenia tejto rizikovej práce,
 • nevypracuje prevádzkový poriadok,
 • neoznámi každoročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie (termín pre rok 2019 bol predĺžený do 30. 6. 2019),
 • nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, s hodnotením zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roku ju nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Presné znenie a iné priestupky a správne delikty si môžete pozrieť v § 56 až § 57.

Úrad plní aj úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu.

Dôležité linky:

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.