Ako správne vybrať odborne spôsobilú osobu

Na akých ľudí sa zameriava trh práce? Čo znamená byť dobrým človekom na danú prácu v danej spoločnosti? Ako správne vybrať odborne spôsobilú osobu? Určite sa firmy zaoberajú touto otázkou pri prijímaní nového člena, ktorý bude súčasťou ich kreativity a prosperity.

Dátum publikácie:8. 11. 2019
Autor:Bc. Michal Pecek

 

tt_inzinier-kontorluje-stavenisko

Ako správne vybrať odborne spôsobilú osobu (BOZP, OPP, CO)?

Vzhľadom na to, že sa súčasné trhy globalizujú a sú veľmi kolísavé, vyžaduje to od vedenia podnikov, aby boli pružné a pripravené na zmeny. Preto vyspelo uvažujúci majitelia podnikov a ich manažéri vo vysokej miere kladú dôraz na riadenie ľudských zdrojov. Dôvodom je, že sa to považuje za najefektívnejší nástroj flexibilizácie a udržania konkurencieschopnosti podniku. Práve človek – zamestnanec podniku, je rozhodujúcou hnacou silou podnikového mechanizmu a na ľudskej práci a pracovnom správaní záleží, ako bude podnik úspešný a konkurencieschopný.

Bezpečnostný technik (BT)

Bezpečnostný technik – mal by to byť odborník, ktorý má na starosti bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, považuje sa za „odborne spôsobilú osobu“, ktorá musí spĺňať špecifické podmienky, aby túto prácu mohol vykonávať. Často je táto funkcia kombinovaná s požiarnym technikom, referentom životného prostredia a iné... Firmy dávajú tejto pozícii rôzne názvy, tým pádom sa môžeme vo firmách stretnúť so špecialistom pre BOZP a PO, HSE alebo EHS manažérom, vedúcim odboru BOZP a PO atď. Podmienky pre výkon tejto funkcie však určujú zákony, a teda ak by ste sa raz chceli takýmto špecialistom stať, mali by ste na to ísť nasledovne:

Na výkon činnosti BT musí táto osoba spĺňať legislatívne požiadavky (zákon č. 124/2006 Z. z.):

 • Absolvovať vysokú školu so zameraním na BOZP alebo požiarnu ochranu (v súčasnosti sú takéto odbory v Košiciach, Žiline, Zvolene, Trnave, Nitre a, samozrejme, aj v Bratislave). Nie je to podmienka.
 • Ak vás vysoká škola moc neoslovila alebo si pripadáte na absolvovanie vysokej školy starí, stačí si urobiť kurzy:
  • kurz bezpečnostného technika,
  • kurz požiarneho technika,
  • lektorské minimum.

Na absolvovanie kurzov musíte taktiež spĺňať isté podmienky, a to ukončenie strednej odbornej školy s maturitou, všeobecná znalosť legislatívy o BOZP (§ 23 zákona č. 124/2006 Z.z.).

Po absolvovaní kurzov získate „Osvedčenie na BOZP“. Osvedčenie o lektorskom minime dostanete po skúškach hneď na kurze.

 

Technik požiarnej ochrany (TPO)

Technikom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika požiarnej ochrany. Podmienkou získania odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany je úplné stredné vzdelanie.

Na výkon činnosti TPO musí táto osoba spĺňať legislatívne požiadavky (zákon č. 314/2001 Z. z.):

Technik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Vykonáva činnosti súvisiace s výkonom preventívnych protipožiarnych prehliadok, pripravuje a realizuje školenia zamestnancov v príslušnej organizácii v oblasti ochrany pred požiarmi, organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy a pod.

Technika požiarnej ochrany môžeme tiež nazývať ako:

 • Technik PO
 • Požiarny technik
 • Fire Service
 • Fire Protection

 

Civilná ochrana (CO)

V Slovenskej republike problematiku civilnej ochrany upravuje zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorý upresňuje podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. Taktiež ustanovuje úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva.

Tieto mimoriadne udalosti sa môžu u nás vyskytnúť:

 • Živelné pohromy – povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia, snehové kalamity, rozsiahle námrazy, zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice.
 • Havárie – výbuchy a požiare, úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov v pitnej vody, podzemných vôd a podobne.   Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení.
 • Katastrofyveľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok.

Bezpečnostné opatrenia pred vznikom havarijných opatrení:

 • Vytvorenie havarijného plánu
 • Zabezpečenie havarijných súprav
 • Pravidelné oboznamovanie zamestnancov s CO

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Ako správne vybrať odborne spôsobilú osobu

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner