Motorové vozíky bezpečne

Čo by mal zabezpečiť prevádzkovateľ motorových vozíkov, akú by mal viesť dokumentáciu? Máte stanovenú poverenú osobu zodpovednú za ich technický stav a bezpečnú prevádzku?  Aké manipulácie sú zakázané? Viac sa dozviete v článku.

Dátum publikácie:9. 10. 2019
Autor:Ing. Vladimír Švec

 

tt_sklad-vozik

Požiadavky na prevádzkovateľa

Pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky motorových vozíkov prevádzkovateľ musí:

 • zaistiť bezpečný technický stav motorových vozíkov technickými kontrolami raz za rok v rozsahu stanovenom v sprievodnej dokumentácii,
 • písomne určiť osobu zodpovednú za technický stav a prevádzku motorových vozíkov,
 • zabezpečovať školenie osôb na obsluhu motorových vozíkov a overovanie ich odborných vedomostí,
 • oboznámiť obsluhu motorových vozíkov s pokynmi výrobcu motorových vozíkov a s ich prídavnými zariadeniami,
 • zabezpečovať overovanie zdravotnej spôsobilosti obsluhy motorových vozíkov raz do 5 rokov.

Požiadavky na poverenú osobu

Poverená osoba zodpovedná za technický stav a bezpečnú prevádzku motorových vozíkov a musí:

 • zaisťovať bezpečný technický stav motorových vozíkov zabezpečením pravidelných technických kontrol,
 • zaisťovať vyhovujúci technický stav motorových vozíkov a používaných dopravných ciest,
 • zaistiť povolenie inšpektorátu dopravy pre prípad potreby používania motorového vozíka v cestnej premávke, ak sa to vyžaduje,
 • zaistiť predpísané označenie motorových vozíkov,
 • zaistiť vybavenie motorových vozíkov podľa návodu výrobcu,
 • určovať na obsluhovanie motorových vozíkov iba zamestnancov na to oprávnených a zdravotne spôsobilých,
 • zaisťovať nabíjanie akumulátorových batérií,
 • vymedziť alebo zaistiť úschovu motorových vozíkov mimo prevádzky na uzamykateľnom mieste v súlade s bezpečnostnými predpismi, s návodom na obsluhu a technickými podmienkami od výrobcu,
 • zaisťovať vedenie predpísaných dokladov a záznamov,
 • kontrolovať plnenie povinností obsluhy motorových vozíkov.

Požiadavky na obsluhu

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. osoba na obsluhu motorových vozíkov musí vlastniť preukaz na obsluhu vydaný organizáciou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov.

Osoba na obsluhu musí byť zdravotne spôsobilá obsluhovať motorové vozíky. V prípade používania motorového vozíka na verejnej komunikácii musí obsluha vlastniť vodičský preukaz príslušnej skupiny podľa celkovej hmotnosti vozíka.

Obsluha musí byť preukázateľne oboznámená s návodom na používanie, s bezpečnostnými predpismi pre pracovisko a súvisiacimi predpismi o bezpečnej prevádzke motorových vozíkov.

Pred začatím prevádzky sa musí obsluha presvedčiť o vyhovujúcom technickom stave motorového vozíka, najmä o stave a funkcii zdvíhacieho zariadenia, bŕzd, bezpečnostného a závesného zariadenia, nosnej konštrukcie a či má vysokozdvižný vozík diagram zaťaženia alebo tabuľku nosnosti pre druh použitého zdvíhacieho zariadenia.

Obsluha zodpovedá za bezpečné uloženie a upevnenie prepravovaného bremena, za manipuláciu s ním a riadi prideleného závozníka.

Obsluha môže obsluhovať len taký motorový vozík, na ktorého obsluhu vlastní preukaz.

Obsluha musí:

 • obsluhovať motorový vozík tak, aby motorový vozík neohrozil bezpečnosť osôb, nepoškodil prepravované bremeno, samotný motorový vozík, iné zariadenie, budovu alebo komunikáciu,
 • dodržiavať právne a ostatné predpisy a predpisy o obsluhe a údržbe motorového vozíka a prídavných zariadení,
 • pri prevádzke dodržiavať pravidlá cestnej premávky na pozemných komunikáciách,
 • používať ochrannú prilbu pri zdvíhaní bremena do výšky nad hlavu vodiča.

Obsluha je povinná odmietnuť jazdu motorovým vozíkom, ktorého technický stav môže ohroziť bezpečnosť a spôsobilosť prevádzky alebo keď hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia či majetku.

Ak obsluha motorových vozíkov pri svojej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi a s ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej môže odobrať preukaz.

Obsluha motorových vozíkov, ktorej bol odobratý preukaz, môže požiadať o jeho vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho odobratí.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Motorové vozíky bezpečne

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner