Opatrenie ÚVZ SR – dočasné pozastavenia poskytovania sociálnych služieb od 25. 3. 2020 (zrušené)

Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú : denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Dátum publikácie:24. 3. 2020
Autor:Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od:25. 3. 2020
Právny stav do:22. 4. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Číslo: OLP/2775/2020, Bratislava 24.03.2020

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú :

  1. denné stacionáre § 40 zákona,
  2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
  3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
  4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
  5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
  6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
  7. denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a
  8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle").
  9. Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Termín: od 25. 3. 2020 do odvolania

Odôvodnenie

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, kedy dochádza k šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.03.2020, nariadil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydať vyššie uvedené opatrenia.

Nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae spôsobuje akútnu infekciu dýchacích ciest. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže končiť úmrtím.

Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, II ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť k takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. V prípade denných stacionárov a ostatných ambulantne poskytovaných sociálnych službách ide o zariadenia, kde sa vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú ochorením COVID-19 najviac ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými ochoreniami a u ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký priebeh a štatisticky najčastejšie vedie k smrti. V prípade zariadení starostlivosti o deti o do troch rokov veku dieťaťa ide o systémové doplnenie už existujúcich opatrení, napríklad uzavretia predškolských zariadení.

Existuje vysoké riziko, že prevádzkou uvedených zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Uvedené opatrenie je jedným z efektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.v.r., hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Autor: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva SR

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.