Slovenská obchodná inšpekcia v roku 2018

Z Výročnej správy Slovenskej obchodnej inšpekcie 2018 sme pre vás vybrali niektoré informácie z poslania danej organizácie, prehľadu hlavných činností, strednodobého výhľadu organizácie a prehľadu postihovej činnosti vo forme pokút za rok 2018.

Dátum publikácie:10. 6. 2019
Autor:Slovenská obchodná inšpekcia
Oblasti práva: Správne právo / Inšpekcia, inšpektoráty / Orgány inšpekcie
Právny stav od:1. 1. 2019

Poslanie

Poslaním Slovenskej obchodnej inšpekcie je kontrola vnútorného trhu, pri ktorej zisťuje, či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a vykonáva štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike.

Zisťuje sa najmä, či sa nepotravinové výrobky predávajú a služby poskytujú bezpečné, v zhode s technickými požiadavkami, v správnej kvalite, množstve, miere, hmotnosti pri dodržaní cenových predpisov, či sú dodržané podmienky skladovania a dopravy, dodržiavanie času predaja, používanie overených určených meradiel, používanie značky „e“ na spotrebiteľsky balených výrobkoch, označovanie výrobkov cenami, dodržiavanie ostatných podmienok na vykonávanie veľkoobchodnej, distribučnej, maloobchodnej činnosti pri poskytovaní služieb (najmä práv cestujúcich v leteckej doprave, služieb cestovného ruchu, časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovanie dlhodobých rekreačných služieb, ubytovacích služieb a služieb informačnej spoločnosti). Okrem uvedeného, kontrola vnútorného trhu zahŕňa aj ochranu niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti, dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na energeticky významný výrobok, dodržiavanie povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien a pri označovaní vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením podľa osobitného predpisu. Zároveň SOI kontroluje dodržiavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ako aj označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre. SOI zohráva nezastupiteľnú úlohu na trhu pri výkone dozoru v chemickej oblasti (chemické látky, chemické zmesi, detergenty a biocídne výrobky), ktorá je veľmi prísne kontrolovaná zo strany Európskej komisie.

Vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je SOI nezávislý orgán, viazaný len zákonom.

Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje a vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z 362 právnych predpisov, t. j. 39 zákonov, 30 nariadení Európskeho parlamentu a Rady, 47 nariadení Komisie, 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, 34 delegovaných nariadení Komisie, 141 predpisov EHK OSN, 1 vykonávacieho nariadenia Komisie, 26 nariadení vlády SR, 41 vyhlášok a 1 výnosu MH SR.

Ukladá:

 • opatrenia na mieste, ochranné opatrenia, predbežné opatrenia, pokuty za porušenie povinností ustanovených v dozorovaných zákonoch,

navrhuje:

 • pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia,

poskytuje:

 • na požiadanie odbornú a metodickú pomoc okresným úradom a obciam, združeniam spotrebiteľov a iným právnickým osobám založeným na ochranu spotrebiteľa,
 • poradenstvo pre spotrebiteľov,

spolupracuje:

 • s orgánmi verejnej správy,
 • so združeniami na ochranu spotrebiteľa,
 • s členskými štátmi EÚ pri výmene informácií o nebezpečných výrobkoch (RAPEX),
 • s Európskou hospodárskou komisiou OSN pri výmene informácií z oblasti trhového dozoru,

vymáha:

 • pokuty a pohľadávky uložené SOI od podnikateľských subjektov a fyzických osôb,

informuje:

 • o nebezpečenstve ohrozenia života, zdravia a majetku spotrebiteľov alebo životného prostredia predajom nebezpečných výrobkov,
 • o činnosti SOI na domovskej internetovej stránke, v masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, elektronické médiá),

vypracováva a obnovuje:

Príručku o spotrebe paliva a o emisiách CO2 podľa Nariadenia vlády SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových automobilov,

vybavuje podnety a sťažnosti spotrebiteľov,

objasňuje priestupky.

 

Strednodobý výhľad organizácie

SOI sa bude naďalej zameriavať na tie oblasti kontrolnej činnosti, kde spotrebiteľ nie je schopný sám si účinne chrániť svoje práva. Ide najmä o bezpečnosť a ochranu zdravia, klamlivú reklamu, skryté poškodzovanie, diskrimináciu, nevyžiadanú reklamu, zhodu nepotravinových výrobkov s technickými požiadavkami, činnosť cestovných kancelárií a ubytovacích zariadení a poskytovanie služieb. Dôraz bude kladený na zvýšenie kontroly veľkých ekonomických operátorov, najmä na ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľa a ich ochranu pred nekalými obchodnými praktikami, príp. neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. V oblasti energetickej inšpekcie považuje SOI za potrebné vykonávať dozor v celom spektre kompetencií, ako je napríklad energetická hospodárnosť budov, oblasť biopalív a nelegálnych odberov plynu alebo kontroly klimatizačných systémov.

Vo svojej činnosti bude využívať poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov, združení a iných osôb.

 

Postihová činnosť

V roku 2018 Slovenská obchodná inšpekcia v správnom konaní vydala v prvostupňovom konaní 4 269 rozhodnutí o uložení pokuty. Celková výška uložených peňažných pokút predstavuje hodnotu 3 210 090 EUR.

Fyzickým osobám bolo rozhodnutím riaditeľov inšpektorátov uložených 1 462 peňažných pokút v čiastke 745 214 EUR.

Právnickým osobám bolo na základe rozhodnutia riaditeľov inšpektorátov SOI uložených 2 559 peňažných pokút v čiastke 2 061 156 EUR.

Za marenie výkonu kontroly bolo uložených 248 poriadkových pokút v čiastke 403 720 EUR.

Inšpektorát
pre kraj
peňažné pokuty poriadkové pokuty SPOLU Priemerná
pokuta
v EUR
fyzické osoby právnické osoby
počet suma
v EUR
počet suma
v EUR
počet suma
v EUR
počet suma
v EUR
Bratislavský 27 18 181 246 229 897 149 245 214 422 493 292 1 169
Trnavský 326 207 953 424 358 129 29 44 200 779 610 282 783
Trenčiansky 170 85 000 252 172 950 0 0 422 257 950 611
Nitriansky 269 151 855 329 242 523 14 23 226 612 417 604 682
Žilinský 84 36 340 295 283 700 0 0 379 320 040 844
Banskobystrický 191 77 943 335 293 229 19 31 350 545 402 522 739
Prešovský 220 86 212 341 238 618 16 23 780 577 348 610 604
Košický 175 81 730 337 242 110 21 35 950 533 359 790 675
Spolu 1 462 745 214 2 559 2 061 156 248 403 720 4 269 3 210 090 752

 

Zdroj: Výročná správa Slovenská obchodná inšpekcia 2018

Pozn.: Krátené, úplná verzia tu.

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.