Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika SR obsahuje charakteristiku ochorenia, definíciu prípadu, definíciu osôb v kontakte, základné povinnosti, ochranu a hygienické opatrenia, karanténne opatrenia, kľúčové opatrenia pre manažment kontaktov, postupy pri zistení možného/pravdepodobného prípadu ochorenia COVID-19, protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19, mobilné odberové miesta, klinické lôžkové pracoviská, činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zoznam zariadení ústavnej starostlivosti s odborným zameraním infektológia, pediatrická infektológia, JIS infekčná, algoritmus pre protiepidemické opatrenia, informácie o osobných ochranných pracovných prostriedkoch (OOPP) a dezinfekcii, laboratórnu diagnostiku, postupy uvoľňovania osôb z domácej izolácie a postup v ambulancii všeobecných lekárov na základe „triediacich otázok".

Dátum publikácie:30. 10. 2020
Autor:Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od:8. 9. 2020
Právny stav do:20. 11. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

(desiata aktualizácia)

Bratislava, 30. 10.2020, OSIO/791/116950/2020

 

1. Charakteristika ochorenia

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, náhlym nástupom straty čuchu, chuti alebo poruchou chuti, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Osoba môže byť infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

 

2. Definícia prípadu

Klinická kritéria

Každá osoba, ktorá má aspoň jeden z nasledujúcich príznakov:

 • kašeľ
 • horúčka
 • sťažené dýchanie
 • náhly nástup straty čuchu, chuti alebo porucha chuti.

Diagnostické zobrazovacie kritériá

Rádiologický dôkaz vykazujúci lézie kompatibilné s COVID-19

Laboratórne kritériá

Detekcia nukleovej kyseliny SARS-CoV-2 v klinickej vzorke.

Epidemiologické kritéria

Aspoň jedna z týchto epidemiologických súvislostí:

 • osoba, ktorá bola pred nástupom príznakov v úzkom kontakte v posledných 14 dňoch s potvrdeným prípadom COVID-19,
 • osoba, ktorá navštívila alebo pracovala 14 dní pred nástupom príznakov v zariadení pre zraniteľné skupiny populácie, kde bol potvrdený prebiehajúci prenos COVID-19,
 • osoba, ktorá počas predchádzajúcich 14 dní navštívila rizikové krajiny alebo regióny určené podľa aktuálneho opatrenia č. OLP/6850/2020Pozn. redakcie: aktuálne k 1.10.2020 OLP/7693/2020

Klasifikácia prípadov

 

Možný prípad:

Každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritéria.

 

Pravdepodobný prípad:

Každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritéria, má epidemiologickú súvislosť.

alebo

Každá osoba, ktorá spĺňa diagnostické kritériá.

 

Potvrdený prípad:

Každá osoba, ktorá spĺňa laboratórne kritériá.

 

3. Definícia osôb v kontakte

Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.

 

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):

Za osobu vo vysokom riziku expozície sa považuje osoba:

 • ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,
 • ktorá mala fyzický kontakt s prípadom COVID-19,
 • ktorá mala nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),
 • ktorá bola v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) s prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút,
 • ktorá sedela vedľa prípadu COVID-19, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), cestujúci ako spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel indexovaný prípad (ak závažnosť príznakov alebo pohyb prípadu naznačujú rozsiahlejšie vystavenie, pasažieri sediaci v celej časti alebo všetci pasažéri v lietadle sa môžu považovať za blízke kontakty),
 • zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia OOP.

 

Za osobu v nízkom riziku expozície sa považuje osoba:

 • ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minúť,
 • ktorá bola v uzavretom prostredí s prípadom COVID-19 kratšie ako 15 minúť,
 • ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravných prostriedkom*,
 • zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19 alebo pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOP.

*S výnimkou, že sedadla v lietadle, ako sa uvádza v príslušnom bode - Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície).

4. Základné povinnosti

 • od každej osoby sa vyžaduje, aby udržiavala fyzické a sociálne kontakty s inými ľuďmi na najnižšej možnej úrovni s dodržaním minimálnej vzdialenosti 2 metre:
 • výnimkou je:
  • poskytovanie zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti,
  • poskytovanie osobných služieb,
  • z dôvodu štrukturálnych obmedzení v priestore využívanom viacerými ľuďmi (napr. verejná doprava),
  • bývanie v spoločnej domácnosti, právo na starostlivosť ako aj zaobchádzanie s vážne chorými a umierajúcimi.

5. Ochrana a hygienické opatrenia

 • Osoby zodpovedné za udalosti v spoločnosti a iných zariadeniach musia vytvoriť individuálnu koncepciu ochrany a hygieny v súlade so špecifickými požiadavkami príslušnej ponuky a na požiadanie je predložiť orgánu na ochranu zdravia,
 • povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty upravuje opatrenie: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5453/2020 z 3. 7. 2020 a jeho zmena OLP/6848/2020 z 28. 8. 2020.Pozn. redakcie: aktuálne k 1.10.2020 OLP/7852/2020

6. Karanténne opatrenia

Izolácia v domácom prostredí pre osoby prichádzajúce zo zahraničia

 • osoby, ktoré sa zdržiavali v rizikovej oblasti a prichádzajú zo zahraničia,
 • realizuje sa vo vlastnom dome, byte alebo inom vhodnom ubytovaní,
 • rizikovou oblasťou je štát alebo región štátu, pre ktorý existuje zvýšené riziko infekcie COVID-19 (pravidelne sa aktualizuje v Opatrení uverejnenom na Úradnej tabuli ÚVZ SR,
 • výnimky sa vzťahujú na:
  • osoby vstupujúce na územie Slovenska pre účely tranzitu; tieto musia okamžite a priamo opustiť územie Slovenska,
  • osoby, ktorých činnosť je nutná pre udržiavanie diplomatických a konzulárnych vzťahov,
  • ďalšie výnimky podľa aktuálne platného Opatrenia ÚVZ SR na ochranu verejného zdravia.

7. Kľúčové opatrenia pre manažment kontaktov

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):

Počas obdobia 10 dní od ostatnej expozície prípadu COVID-19 osoba udržiava:

 • izoláciu v domácom prostredí alebo v inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a cestovania, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. v objekte určenom na izoláciu v domácom prostredí,
 • denné sledovanie vlastných príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti,
 • denné meranie a zaznamenávanie teploty,
 • prísnu hygienu rúk a respiračnú etiketu,
 • ak sa objavia príznaky, naďalej zotrvať v izolácii a vyhľadať lekársku pomoc, pokiaľ možno najprv telefonicky, podľa odporučení vnútroštátnych/miestnych orgánov.
 • v prípade potreby kontaktuje regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ):
  • podrobí sa nasofaryngeálnemu výteru na vyšetrenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV2 metódou RT-PCR spravidla 5.–10. deň od posledného kontaktu s chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19,
  • ak je výsledok RT-PCR testu pozitívny, bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámi svojmu všeobecnému lekárovi,
  • ak je výsledok RT-PCR testu negatívny, pokračuje v izolácii v domácom prostredí v úhrnnej dĺžke minimálne 10 dní a následne sa prihlási svojmu ošetrujúcemu lekárovi na jej ukončenie. Ak sa v priebehu izolácie objaví horúčka alebo príznaky respiračnej infekcie, pacient kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo RÚVZ bezodkladne,
  • ak sa osoba podrobila izolácii v domácom prostredí bez vykonania RT-PCR testu, izolácia sa ukončuje po desiatom dni bez vykonania testu v prípade, že sa nevyskytli u osoby klinické príznaky v posledných troch dňoch; v opačnom prípade je potrebné podrobiť sa nasofaryngeálnemu výteru na vyšetrenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV2 metódou RT-PCR,
  • vo výnimočných prípadoch sa podrobí druhému nasofaryngeálnemu výteru, ak je tento indikovaný RÚVZ alebo ošetrujúcim lekárom.

Osoba v nízkom riziku expozície:

Počas obdobia 10 dní od ostatnej expozície osoba dodržiava:

 • denné sledovanie príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti,
 • opatrenia zemerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu,
 • prísnu hygienu rúk a opatrenia respiračnej etikety,
 • ak sa vyskytnú príznaky, zotrvá v domácej izolácii a kontaktuje telefonicky lekára.

8. Postupy pri zistení možného/pravdepodobného prípadu ochorenia COVID-19:

8.1 Všeobecný lekár (VLD, VLDD):

 • lekár VLDD/VLD si manažuje prácu v ambulancii tak, aby do čakárne v  ambulancii tak, aby do čakárne ambulancie vstupovali pacienti po telefonickom dohovore. Pacienti v ambulancii dodržiavajú 2 metrovú vzdialenosť a majú prekryté horné dýchacie cesty (rúško, resp. iné),
 • zamestnanec ambulancie vykoná epidemiologické triedenie, ktoré pozostáva z anamnestického zisťovania epidemiologicky významných skutočností na základe „triediacich otázok":
  1. Cestovateľská anamnéza 14 dní pred návštevou ambulancie?
  2. Kontakt s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19 alebo osobou podozrivou z infekcie COVID-19 v ostatných 14 dňoch?
  3. Nariadená karanténa osobe alebo u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti?
  4. Príznaky infekcie dýchacích ciest, u detí do jedného roka aj hnačka alebo vracanie?

Lekár na základe odpovedí na uvedené otázky určí ďalší postup podľa prílohy 7.

 • pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 objednáva mimo bežných ordinačných hodín alebo do ambulancie určenej pre suspektné prípady COVID-19,
 • pri vyšetrovaní používa bežné OOPP, pri podozrení pacienta s COVID-19 používa FFP2, pri nedostatku chirurgické rúško, rukavice, okuliare,
 • vykonáva dezinfekciu rúk a dôkladnú dezinfekciu povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami,
 • zabezpečí laboratórne vyšetrenie pacienta: objednaním pacienta telefonicky cez Call centrum NCZI (COVID PASS) alebo vypísaním žiadanky a priamym objednaním na mobilné odberové miesto,
 • zabezpečí laboratórne vyšetrenie úzkeho kontaktu s pacientom chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19: objednaním pacienta telefonicky cez Call centrum NCZI (COVID PASS) alebo vypísaním žiadanky a priamym objednaním na mobilné odberové miesto (MOM), a to najneskôr 5. deň od posledného kontaktu, v prípade potreby zváži indikáciu druhého odberu na konci domácej izolácie,
 • zabezpečí vystavenie karanténnej PN pre osobu chorú, podozrivú z ochorenia alebo podozrivú z nákazy (ak o to osoba požiada) na základe vlastného zistenia, oznámenia pacienta alebo oznámenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

8.2 Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotníckej služby (KOS ZZS):

 • organizuje transport osoby podozrivej z ochorenia alebo pacienta s ochorením COVID-19 prostredníctvom ZZS pri použití OOPP podľa prílohy č. 4
 • ak príjme volanie lekára, postupuje podľa posúdenia lekára,
 • ak prijme tiesňové volanie na tiesňovej linke od volajúceho požiadavku na poskytnutie neodkladnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi ochorenia COVID-19, použije algoritmus triedenia a podľa výsledku zabezpečí transport pacienta do zdravotníckeho zariadenia.

8.3 Poskytovateľ ZZS:

 • preberie pacienta,
 • skontroluje resp. poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné poskytne pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu,
 • pri transporte pacienta personál dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia, používa OOPP podľa prílohy č. 4. Po odovzdaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov vozidla virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami,
 • ak odoberá klinickú vzorku od pacienta v domácej izolácii personál dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia a používa OOPP podľa prílohy č. 4.

8.4 Dopravná zdravotná služba (DZS):

 • poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, je povinný na pokyn operečného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 prepraviť osobu na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,
 • poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ak počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 vydalo pokyn na prepravu tejto osoby operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,
 • poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie MOM je povinný vykonávať odber nasofaryngeálneho výteru  na vyšetrovanie prítomnosti SARS-CoV2 metódou RTPCR v indikovaných prípadoch odberu mimo miesta stabilnej MOM na základe požiadavky všeobecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na adrese uvedenej žiadateľom odberu.

8.5 Infektologické alebo iné lôžkové pracovisko určené pre hospitalizáciu osoby podozrivej z ochorenia COVID-19 alebo pacientov s COVID-19:

 • umiestni pacienta vy vyčlenenej izba/expektačnej miestnosti a poskytne mu zdravotnú starostlivosť,
 • lekár pracoviska p dôkladnom zhodnotení klinických a epidemiologických údajov vysloví dôvodné podozrenie z ochorenia COVID-19 a rozhodne o potrebe vykonania laboratórnej diagnostiky,
 • zabezpečí transport biologického materiálu podľa prílohy 5.
 • pri vyšetrovaní dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia a používa OOPP podľa prílohy č. 4 na dezinfekciu používa prostriedky s plným virucídnym účinkom,
 • pri vykonaní postupov vytvárajúcich aerosól (tracheálna intubácia, bronchoalveolárny výplach a iné diagnostické postupy dýchacích ciest) používa OOPP podľa príloha č. 4 bod 1.1,
 • dopravu pacientov po prepustení z hospitalizácie a pacientov, ktorí boli vyšetrení ale neboli hospitalizovaní, zabezpečuje zariadenie ústavnej starostlivosti prostredníctvom poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby (DZS). Pri transporte používa OOPP podľa prílohy č. 4 bod 1.2. Pacient má chirurgické rúško a rukavice,
 • poskytne konzultácie pre všeobecných lekárov pri komplikovaných prípadoch ukončenia izolácie osoby po prekonanej infekcii COVID-19.

8.6 Územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy:

 • zabezpečí epidemiologické vyšetrovanie a identifikáciu, zoznam kontaktov a klasifikáciu kontaktov, ktorí boli vystavení vysokému riziku expozície (blízky kontakt) alebo nízkemu riziku expozície (bežný kontakt),
 • zabezpečí epidemiologické vyšetrovanie osôb prichádzajúcich z iných krajín ako bezpečných krajín,
 • zabezpečí nariadenie a vykonávanie protiepidemických opatrení u týchto osôb (viď časť 6. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19),
 • v období závažnej epidemiologickej situácie z dôvodu rizika z omeškania nariaďuje epidemiologické opatrenia telefonicky.

9. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19

9.1 Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte:

 • dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor, karanténa) je 10 dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID-19 a nariaďuje ich príslušný RÚVZ,
 • nariadenie denné sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu),
 • zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí),
 • zákaz cestovania, zákaz prijímania cudzích osôb v mieste výkonu izolácie,
 • izolácia v domácom alebo v na to určenom karanténnom zariadení podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izba, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,
 • obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy,
 • v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, následne sa postupuje podľa bodu 4.1.

Nariadenie protiepidemických karanténnych opatrení je možné vykonať podľa epidemickej situácie:

 • zápisnicou o epidemickom vyšetrovaní. Táto zápisnica z dôvodu rýchleho a efektívneho zvládnutia epidemiologickej situácie nahrádza rozhodnutie RÚVZ podľa § 12 od. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení izolácie v domácom prostredí alebo zdravotníckom zariadení. Zamestnanec odboru/oddelenia epidemiológie RÚVZ vystaví zápisnicu o epidemiologickom vyšetrovaní a odošle túto zápisnicu príslušnému všeobecnému lekárovi, ktorý vystaví pre sociálnu poisťovňu doklad o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karantény osoby v úzkom kontakte. Všeobecný lekár si jedno vyhotovenie zápisnice uschová pre prípad kontroly sociálnou poisťovňou,
 • rozhodnutím podľa § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení karanténnych opatrení účastníkovi konania. Ak je účastník konania cudzinec a neovláda slovenský jazyk, RÚVZ mu vydá rozhodnutie v slovenskom aj v anglickom jazyku. Rozhodnutie v anglickom jazyku má pre účastníka konania informatívny charakter, t. j. regionálny hygienik ho nepodpisuje a nepečiatkuje pečiatkou so štátnym znakom,
 • v období závažnej epidemiologickej situácie z dôvodu rizika z omeškania nariaďuje epidemiologické opatrenia telefonicky.

9.2 Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte:

 • pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 10 dní od ostatného kontaktu s prípadom ochorenia COVID-19,
 • osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
 • v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára, ktorý následne postupuje podľa bodu 5.1.

Algoritmus protiepidemických opatrení pre osoby v kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 je uvedený v prílohe 2.

9.3 Zdravotnícki pracovníci s profesionálnou expozíciou

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19, sú zamestnávateľom zaregistrovaní a monitorovaní v súlade s postupmi ochrany zdravia pri práci (vedie sa registrácia zdravotníckych pracovníkov v expozícii, vykonáva sa monitoring klinických príznakov a v prípade príznakov sa vykoná izolácia a laboratórna diagnostika). U zdravotníckych pracovníkov s profesionálnou expozíciou spĺňajúcou kritéria expozície vysokému riziku v súlade s existujúcimi odporúčaniami iných inštitúcií (ECDC, WHO) sa prijímajú tieto konkrétne opatrenia:

9.3.1 Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

 • vykonaváju sa karanténne opatrenia, ak tomu nebránia iné skutočnosti v súlade s tymto usmernenim,
 • ak zamestnaváteľ rozhodne, že výkon práce je nevyhnutný z dôvodu zabezpečenia kritickej infraštruktúry štátu, pokračuje zamestnanec v práci za dodržania týchto ochranných opatrení:
  • zamestnanec musí byť bez klinických príznakov ochorenia COVID-19, denne meranie telesnej teploty, práca s respirátorom FFP2/FFP3 bez výdychoveho ventilu alebo jeho prekrytím chirurgickým rúškom, zabezpečenie minimalizácie kontaktu s ostatnými pracovníkmi a inými osobami, obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby; zamestnávateľ je povinný svojmu zamestnancovi zabezpečiť všetky podmienky na výkon činnosti podľa tohto bodu,
  • laboratórne vyšetrenie výteru z nosohltanu metodou RT-PCR sa vykoná najskôr šiesty deň po nechránenom kontakte; v prípade, ak je výsledok tohto testu negatívny, pracovnik dodržiava ochranné opatrenia definované v tomto bode, a to až do uplynutia doby 14 dní od rizikového kontaktu.

9.3.2 Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom COVID-19:

 • samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
 • inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

9.3.3. Asymptomatickí zdravotnícki pracovníci s potvrdeným ochorením COVID-19

Asymptomatickým zdravotníckym pracovníkom s potvrdeným ochorením COVID-19 vykonávajúcim svoju činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je umožnené vykonávať svoju prácu za podmienok stanovených v tomto usmernení, a to v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohli vážne ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Za pozitívne diagnostikovaného zdravotníckeho pracovníka na ochorenie COVID-19 sa považuje osoba, ktorá bola testovaná formou RT-PCR alebo antigénovým testom.

Asymptomatickí zdravotnícki pracovníci poskytujú zdravotnú starostlivosť za týchto podmienok:

 • prísne dodržiavanie protiepidemických opatrení - zdravotnícky pracovník uplatňuje bariérovú ošetrovateľskú techniku (minimálne za týchto podmienok: respirátor FFP2/FFP3 bez výdychoveho ventilu, dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom, rukavice, plášť),
 • odporúča sa, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prioritizovali asymptomatickým zdravotníckym pracovníkom s potvrdeným ochorením COVID- 19 ich prácu podľa nasledujúceho poradia:
  • práca bez kontaktu s pacientami a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi (napr. telemedicína),
  • starostlivosť o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 prednostne v kohortovom usporiadaní,
  • starostlivosť o pacientov so suspektným ochorením COVID-19,
  • starostlivosť o pacientov bez suspektného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19.

9.3.4. Zdravotnícki pracovníci s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí majú klinické príznaky ochorenia COVID-19

 • vyraďujú sa z pracovnej činnosti.

9.3.5. Zdravotnícki pracovníci - ak osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, je pozitívna na COVID-19

 • obdobný postup ako v bode 9.3.1.

9.3.6. Študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9.3.6.1. Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície)

 • obdobný postup ako v bode 9.3.1.

9.3.6.2. Chránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (nízke riziko expozície)

 • samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
 • inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

9.3.7 Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci prehliadky mŕtveho

Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci prehliadky mŕtveho tela by mali používať pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace pred infekciou prenášanou kontaktom - ochrana tvárovým rúškom, jednorazový plášť s dlhým rukávom, rukavice, ochranné okuliare alebo tvárový štít.

9.4. Pracovníci s profesionálnou expozíciou zabezpečujúci zachovanie chodu hospodárstva a verejného života (policia, hasiči, ozbrojene sily, pracovnici socialnych zariadeni, pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadeni) a pracovníci určení poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike). Ďalší postup u pracovníkov s profesionalnou expozíciou, ktorí spadajú pod rezort vnútra a obrany, určí prislušný vedúci hygienik rezortu.

9.4.1. Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

 • obdobný postup ako v bode 9.3.1.

9.4.2. Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom ochorenia COVID-19:

 • samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
 • inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

9.4.3. Pracovníci s profesionálnou expozíciou zabezpečujúci zachovanie chodu hospodárstva a verejného života - ak osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti je pozitívna na COVID-19

 • obdobný postup ako v bode 9.3.1.
 • 9.5. Prípady, v ktorých je možné opustiť izoláciu v domácom prostredí

Osoba môže v nasledovných indikovaných prípadoch opustiť izoláciu v domácom prostredí na nevyhnutne dlhý čas spojený s:

 • nevyhnutným zubným ošetrením,
 • nevyhnutným gynekologickým vyšetrením,
 • nevyhnutnej kontrole indikovanej lekárom pri zlomenine alebo po operačnom zákroku,
 • podaní nevyhnutnej plánovanej alebo akútnej liečby na špecializovanom pracovisku (napr. onkologická liečba),
 • za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste (MOM).

Ak sa pacient môže dopraviť osobným motorovým vozidlom na MOM a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, je možné, aby prišiel na odber klinickej vzorky na MOM. Toto testovanie musí byť vopred dohodnuté cez Call centrum NCZI a musí mu o tom byť zaslaná SMS správa alebo email vystavením COVID-PASS; pacient môže prichádzať na základe pozvánky epidemiológa, infektológa, iného odborného alebo všeobecného lekára. Ak pacient nemám možnosť sa osobným motorovým vozidlom dopraviť na MOM a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, telefonicky kontaktuje KOS ZZS. Na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdrvaotnej služby počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, povinný prepraviť osobu na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.

9.6 Pracovníci orgánov štátnej správy a samosprávy

9.6.1 Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

 • obdobný postup ako v bode 9.3.1.

9.6.2 Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom ochorenia COVID-19:

 • samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
 • inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

10. Mobilné odberové miesto

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta (MOM), je povinný postupovať podľa platnej legislatívy. MOM slúži na vykonávanie nazofaryngelánych výterov na vyšetrenie ochorenia COVID-19. Objednávanie na vyšetrenie indikujúci lekár cez Call centrum NCZI alebo vypísaním žiadanky a zabezpečením času odberu v príslušnom MOM. V prípade epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy alebo osôb prechádzajúcich zo zahraničia na základe aktuálneho platného "Opatrenia ÚVZ SR" môže indikovať a zabezpečovať vyšetrenie aj epidemiológ príslušného RÚVZ

11. Klinické lôžkové pracoviská

Klinickí lekári pri diferenciálnej diagnostike zvážia u pacientov s vírusovou pneumóniou, pneumóniou nejasnej etiológie alebo závažnou respiračnou infekciou prijatou do nemocnice laboratórne vyšetrenie na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. Vhodné je odobrať vzorky dolných a horných dýchacích ciest: bronchoalveolárna laváž, endotracheálny asporát, vykašľaný hlien, nazofaryngeálny ster, orofaryngeálny ster, nazofaryngeálny aspirát alebo nosné výplachy. Klinický protokol o operačných a intervenčných výkonoch v období COVID-19 v SR je uvedený na webovej stránke https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-nemocnice/.

12. Činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Štatutárny zástupca zdravotníckeho zariadenia zabezpečí školenie personálu ústavného a ambulantného zariadenia zdravotníckeho zariadenia ako aj zdravotníckych pracovníkov ambulantnej pohotovostnej služby s nácvikom konkrétneho postupu prijatia pacienta a poskytovania zdravotnej starostlivosti pri podozrení z ochorenia COVID-19 v súlade so štandardnými postupmi zverejnenými na webovej stránke MZ SR https://www.standardnepostupy.sk .

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha 1 – Zariadenia ústavnej zdravotníckej starostlivosti, ktoré prevádzkujú oddelenia s odborným zameraním infektológia, pediatrická infektológia, JIS infekčná

Príloha 2 – Algoritmus – protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19

Príloha 3 – Epidemiologické zabezpečenie zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti v prípade výskytu ochorenia COVID-19

Príloha 4 – Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a dezinfekcia

Príloha 5 – Laboratórna diagnostika

Príloha 6 – Postupy uvoľnenia z domácej izolácie po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo po kontakte s osobou chorou na COVID-19

Príloha 7 – Postup v ambulancii VLD/VLDD na základe „triediacich otázok"

 

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Autor: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.