Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v administratíve – vzor smernice

Viete, čo by ste ako administratívny pracovník z pohľadu BOZP mali a nemali robiť na pracovisku, pri používaní pracovných prostriedkov, pri práci s monitorom, pri úraze, aké pre vás platia COVID pravidlá a pod.?

Dátum publikácie:13. 10. 2021
Autor:Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

banner_muzi-a-zena-pred-monitorom_375x250

PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI V ADMINISTRATÍVE

(interná smernica)

 

I. Účel

 1. Účelom internej smernice Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v administratíve (ďalej len „interná smernica“) je v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. i)  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“) stanoviť pravidlá na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov pracujúcich v administratívnych profesiách.

 

II. Pôsobnosť

 1. Interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorí s ňou boli preukázateľne oboznámení.

 

III. Definície a skratky

Na účely internej smernice sa rozumie pod pojmom:

 1. zamestnávateľKLM, s.r.o., Zelená 10, 010 01 Žilina, IČO: 12 345 678 (ďalej len „zamestnávateľ“);
 2. zamestnanec –  fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu (ďalej len „zamestnanec“);
 3. pracovný prostriedok – stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý zamestnanec používa pri práci;
 4. osobný ochranný pracovný prostriedok – je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca (ďalej len „OOPP“);
 5. zobrazovacia jednotka – zariadenie s obrazovkou na znázorňovanie abecedno-číslicových alebo grafických znakov bez ohľadu na použitý spôsob zobrazovania.

 

IV. Pravidlá pre bezpečný stav pracoviska

 1. Udržiavajte na pracovisku poriadok a čistotu, neskladujte zbytočné predmety.
 2. Dôsledne zatvárajte dvierka skriniek, šuplíky, kartotéky – hrozí riziko privretia prstov, zakopnutia, vzniku odrenín a podobných úrazov.
 3. Udržiavajte voľný pracovný priestor a komunikácie, neukladajte do komunikácií žiadne prekážky – pozor na znefunkčnenie únikových ciest a východov.
 4. Ak potrebujete použiť predlžovací, napájací, sieťový kábel atď., ukladajte ich bezpečným spôsobom – tak, aby nevytvárali zdroj úrazu (riziko zakopnutia, pádu), alebo aby neboli vystavené nebezpečenstvu poškodenia (preseknutie, zalomenie, poškodenie izolácie).
 5. Nastavujte správne vnútornú teplotu v kancelárii – v letných mesiacoch nastavte klimatizáciu tak, aby teplotný rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou nebol  väčší ako 5 ºC, v zimných mesiacoch by sa teplota v kancelárii mala pohybovať v  rozsahu 23 až 27 ºC.
 6. Predchádzajte prievanu – pozor na nebezpečenstvo rozbitia sklenených výplní.
 7. Vyhýbajte sa počúvaniu hlasnej hudby – zvýšený hluk môže viesť k rozptýleniu a strate pozornosti.
 8. Pracovisko priebežne vizuálne kontrolujte, najmä stav elektrických zariadení (zadymenie, poškodenie ochranného krytu, iskrenie a podobne). Akýkoľvek nedostatok oznámte bezodkladne svojmu priamemu nadriadenému.
 9. Všímajte si bezpečnostné označenie, vývesky a informačné tabule. V prípade, že sú informácie nečitateľné, informujte svojho priameho nadriadeného zamestnanca.

 

Odborný text je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie textu a vzor smernice:

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v administratíve – vzor smernice

 


Autor: Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 276/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • 281/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • 387/2006 Z. z. Nariadenie o zaistení bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
 • 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • 392/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • 395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov
 • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
 • 99/2016 Z. z. Vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.