Bezpečnostný check-list počas pandémie COVID-19

Tento bezpečnostný CHECK-LIST ponúka rýchly a štruktúrovaný prehľad pre komplexný bezpečnostný manažment v krízovej situácii na jednom mieste. Je spracovaný formou uvedenia kľúčových oblastí pre verejnú i súkromnú sféru tak, aby si každá inštitúcia a organizácia ľahko, prehľadne a štruktúrovane našla práve tie informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú jej konkrétnej činnosti. Tak je možné skontrolovať, resp. aplikovať bezpečnostné odporúčania v jednotlivých oblastiach bezpečnosti (nielen) počas mimoriadnej situácie. 

Obsah

Dátum publikácie:13. 8. 2020

vyhladavanie-na-stranke---04-2020

CHECK-LIST na jednom mieste sumarizuje všetky bezpečnostné informácie, aktuality a usmernenia v oblasti ochrany zdravia osôb (vrátane BOZP), ochrany osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment), ochrany osobných údajov a GDPR, ochrany pred požiarmi, kybernetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva, ako aj kontroly a sankcií. Nájdete v ňom upozornenia na hroziace bezpečnostné incidenty a poskytuje odborné a praktické informácie odborných autorít, inštitúcií, atď. Všetky uvedené informácie sú priebežne aktualizované, pričom sa vždy uvádzajú odkazy na odborné články, tlačové správy, linky na oficiálne zdroje, odborné informácie o ochranných prostriedkoch, zásady kyberbezpečnosti pre organizácie v súčasnej situácii a ďalšie užitočné rady a informácie.

V CHECK-LIST prinášame denne aktualizované informácie k témam COVID-19 pre manažérov a široké tímy bezpečnostných odborníkov, zamestnávateľov i zamestnancov. Prepájame v ňom vhodný obsah portálu so vznikajúcimi novými situáciami v čase pandémie a mimoriadnej situácie.

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
 • 63/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
 • 64/2020 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
 • 65/2020 Z. z.
 • 66/2020 Z. z. Novela Zákonníka práce
 • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
 • 68/2020 Z. z.
 • 69/2020 Z. z.
 • 70/2020 Z. z.
 • 71/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
 • 72/2020 Z. z.
 • 73/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 74/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 75/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
 • 76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • 77/2020 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
 • 80/2020 Z. z.
 • 84/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
 • 89/2020 Z. z.
 • 90/2020 Z. z.
 • 91/2020 Z. z.
 • 92/2020 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
 • 93/2020 Z. z.
 • 94/2020 Z. z.
 • 95/2020 Z. z.
 • 96/2020 Z. z.
 • 101/2020 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 103/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 104/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou
 • 114/2020 Z. z.
 • 115/2020 Z. z.
 • 116/2020 Z. z.
 • 117/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
 • 119/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • 120/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
 • 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 132/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • 133/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
 • 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 • 136/2020 Z. z. Novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
 • 137/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
 • 147/2020 Z. z.
 • 148/2020 Z. z. Novela zákona o športe
 • 149/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách
 • 150/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
 • 152/2020 Z. z.
 • 155/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
 • 156/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
 • 157/2020 Z. z.
 • 158/2020 Z. z.
 • 165/2020 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
 • 166/2020 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok
 • 167/2020 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok
 • 171/2020 Z. z.
 • 172/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 173/2020 Z. z.
 • 180/2020 Z. z. Novela vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
 • 182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
 • 183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
 • 184/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 186/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 188/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov
 • 189/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
 • 196/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
 • 218/2020 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch

Funkcie

Partner