Postup zamestnávateľa pri prevencii COVID-19 na pracovisku

Postup zamestnávateľa pri prevencii COVID-19 na pracovisku obsahuje informácie potrebné k poučeniu zamestnancov, postup merania telesnej teploty, dotazník pre vstup na pracovisko, postup pri výskyte osoby s príznakmi COVID-19, informácie potrebné k ochrane dýchacích ciest, dezinfekcii povrchov a rúk...

Dátum publikácie:9. 4. 2020
Autor:MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Postup zamestnávateľa pri prevencii COVID-19 na pracovisku:

 • Informovať zamestnancov o symptómoch/príznakoch respiračného ochorenia, ktoré spôsobuje COVID–19, a jeho prevencii.
 • Odporúčame poučiť zamestnancov, aby si doma ešte pred odchodom do zamestnania merali telesnú teplotu a v prípade, že zistia zvýšené hodnoty (nad 37,4°C) alebo majú príznaky respiračného ochorenia, vôbec nenastupovali do práce, ale kontaktovali telefonicky svojho ošetrujúceho lekára.
 • Postup merania telesnej teploty pri vstupe do zamestnania.
 • Zamestnanec, ktorý bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 alebo osobou v karanténe, to musí oznámiť zamestnávateľovi a v takomto prípade nenastúpiť do práce, zároveň je povinný to nahlásiť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ, ktorý určí ďalší postup. Po uplynutí 14-dňovej karantény môže nastúpiť do práce (ak neprejavoval žiadne príznaky respiračného ochorenia a v prípade, že bol testovaný na COVID-19 a výsledok testu bol negatívny). Pri zistení pozitívneho testu na COVID-19 je zamestnanec PN a do práce sa môže vrátiť až po úplnom vyliečení.
 • Pri opätovnom spustení výroby odporúčame dať zamestnancom vyplniť pri vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia, kontaktu s nakazenou osobou, osobou v karanténe atď.) a zabezpečiť poučenie o dodržiavaní nariadených opatrení.  Dotazník – vstup na pracovisko
 • V prípade, ak by sa na pracovisku vyskytla osoba s príznakmi COVID-19: zamestnanca je potrebné v sprievode umiestniť do izolačnej miestnosti, pričom sprevádzajúca osoba otvára všetky dvere – je potrebné, aby udržiavala odstupovú vzdialenosť min. 2 m. Do izolačnej miestnosti vstupovať len s ochranou úst, nosa, okuliarmi a ochrannými rukavicami. V závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 155. Priestor je potom potrebné vyvetrať a izolačnú miestnosť alebo predmety, s ktorými prišla osoba podozrivá na COVID-19 do kontaktu, je potrebné vydezinfikovať za použitia OOPP (plášť, okuliare/štít, rúško, rukavice). Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou podozrivou na COVID-19 je potrebné odoslať do domácej karantény s odporúčaním, aby si sledovali svoj zdravotný stav a nahlásili to svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.
 • Noste rúška! (Ochrana dýchacích ciest COVID-19)
 • Respirátory FFP2 a FFP3 môže nosiť len zdravotnícky personál, osoby, ktorým na to existujú zdravotné dôvody, orgány štátnej alebo územnej samosprávy, pohrebné služby a osoby, ktoré vykonávajú práce, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia (Príloha zákona č. 69/2020 Z. z.).
 • Zabezpečte zvýšenú hygienu – pravidelne dezinfikujte povrchy, kľučky, zábradlia, pracovné plochy a pomôcky, ktoré používajú viacerí zamestnanci na pracovisku (vrátane PC klávesníc, myší). Textílie operte pri teplote min. 60 °C,  ožehlite.
 • Na dezinfekciu povrchov sú vhodné všetky dezinfekčné prostriedky s virucídnym (antivirálnym) účinkom. Zamestnanci, ktorí sú vyčlenení na vykonávanie dezinfekcie, sú vybavení OOPP: rúško, okuliare, rukavice, plášť.
 • Na dezinfekciu rúk sú vhodné dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom (na báze alkoholu) umiestneným pri umývadlách a v jedálni. Vzhľadom na súčasný nedostatok dezinfekčných prostriedkov na ruky je možné si vyrobiť účinný dezinfekčný gél z dostupných prostriedkov podľa návodu WHO. Postup výroby nájdete v článku Návod na výrobu dezinfekčného gélu na ruky podľa WHO.
 • Zabezpečiť prostriedky na dôkladné umývanie rúk. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu vo forme gélu alebo roztoku.
 • Ak s výrobkom alebo pracovným náradím pracuje viacero zamestnancov, odporúčame prideliť im jednorazové rukaviceumiestniť na pracovisko dezinfekčný prípravok na povrchy.
 • Informovať zamestnancov o dodržiavaní bezpečného odstupu – zabezpečiť na pracoviskách odporúčanú vzdialenosť medzi zamestnancami 2 m, ak to technológia výroby dovoľuje. Ak zamestnanci musia pracovať na menšiu vzdialenosť, mali by nosiť rúška na ochranu dýchacích ciest. Túto vzdialenosť je potrebné dodržiavať aj v prípade stravovania – usporiadanie stolov v jedálni, v priestore pre fajčiarov...
 • Zabezpečiť protiepidemické opatrenia v zariadeniach spoločného stravovania.
 • Niekoľkokrát denne zabezpečiť nárazové vetranie, ak máte klimatizačnú jednotku alebo nútené vetranie, je možné na čistenie vzduchu použiť čistič vzduchu s UV filtrom, ktorý má dezinfekčný účinok. Zatiaľ nebol potvrdený žiadny prípad prenosu COVID – 19 klimatizačným zariadením.
 • V čase krízovej situácie sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nevykonávajú.
 • V čase krízovej situácie lehoty vzťahujúce sa na povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancom podľa § 11 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú (neplynú). Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.


Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • 69/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.